poniedziałek, 25 września, 2023

Nabór wniosków Nr 2/2017/G

Ogłoszenie nr 2/2017/G z dnia 02.06.2017 r. o naborze wniosków o powierzenie grantów
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin trwania naboru:od 19 czerwca 2017 r. – do 03 lipca 2017 r. do godziny 16.00.
Miejsce składania wniosków:Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”  Nienadowa 502A 37-750 Dubiecko
Zakres tematyczny naboru:Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego – organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/ lub aktywizujących mieszkańców odpowiadające § 2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390) -„Zachowanie dziedzictwa lokalnego.”
Limit dostępnych środków 
w ramach naboru:
70.000,00 zł.w tym limit przypadający na Grantobiorców będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych wynosi 14.000,00 zł
Kwota grantu i intensywność pomocy w ramach naboru:Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł.Wartość maksymalna grantu 25.000,00 zł.Wartość całkowita zadania maksymalnie 50.000,00 zł. Intensywność wsparcia:Jednostki sektora finansów publicznych – refundacja do wysokości 63,63%  poniesionych kosztów kwalifikowanych,Pozostałe uprawnione podmioty – refundacja do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100.000,00 zł
Planowane do realizacji zadania oraz ramy czasowe do ich realizacjiPlanowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują – Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Zakładany termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu do końca sierpnia 2018 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:Zgodnie z celami i wskaźnikami LSR określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu, oraz wzoru umowy o powierzenie grantu: Procedura ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców oraz Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  w zakładce „PROW 2014-2020″, „DOKUMENTY DO POBRANIA” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Dokumenty:– formularz wniosku o powierzenie grantu,– formularz wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu (zawierający sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania oraz rozliczenie wcześniejszego finansowania),- wzór umowy o powierzenie grantustanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów:Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie jeżeli wniosek o powierzenie grantu:  przejdzie pozytywnie weryfikację formalną oraz ocenę zgodności z LSR LGD „POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,3 punktów.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 21 punktów.W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).
Wcześniejsze finansowanie:Grantobiorca ma możliwość wnioskowania o wcześniejsze finansowanie zadania do wysokości 90% wnioskowanej kwoty pomocy.
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, dotyczącymi danego Grantobiorcy.Formularz wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o powierzenie grantu:Podmioty uprawnione określa rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).Grantobiorcą może być m.in. podmiot będący:- Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,- Osobą fizyczną, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,- Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.Ponadto należy spełnić pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu oraz LSR, związane z realizacją Projektów Grantowych i powierzaniem grantów.
Sposób składania wniosków:Wnioski należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Załączniki do ogłoszenia: Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki
Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3. Wniosek o powierzenie grantu – formularz excelplik pdf.
Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu z załącznikami: 
Zał 1 zestawienie rzeczowo finansowe, Zał 2 wykaz działek, Zał 3 oświadczenie o VAT, Zał 4 zabezpieczenie wykonania umowy.
Załącznik nr 5. Wniosek o płatność z tytułu powierzenia grantu, formularz excelplik pdf.