poniedziałek, 25 września, 2023

Nabór wniosków Nr 1/2019/G

Ogłoszenie nr 1/2019/G z dnia 17.04.2019 r.o naborze wniosków o powierzenie grantów Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
1. Termin trwania naboru od 13.05.2019 r. – do 05.06.2019 r. do godziny 16.00 
2. Miejsce składania wniosków Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A 37-750 Dubiecko 3. Zakres tematyczny naboru do projektu grantowego„Realizacja działań promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR i/lub produkty lokalne, w tym publikacje” co odpowiada zakresowi „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”  wskazanemu w § 2, ust. 1, pkt. 8) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 772 z późn. zm.) 
 4. Kwota dostępnych środków w ramach ogłoszenia o naborzeLimit dostępnych środków w naborze wynosi 70 000,00 zł., w tym limit przypadający na Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych wynosi 14.000,00 zł. 
5. Kwota grantu i intensywność pomocy w ramach naborua) Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł.b) Wartość maksymalna grantu 50.000,00 zł.c) Intensywność wsparcia zgodnie z LSR: Refundacja do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych; Jednostki sektora finansów publicznych mogą wnioskować o refundację do wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.d) Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100.000,00 zł.e) Informacja dodatkowa: Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) uwzględniając limit dostępnych środków, średnia wartość zadań realizowanych przez grantobiorców wynosi  10.000,00 PLN 
6. Zadania planowane do realizacji oraz ramy czasowe do ich realizacji a) Zadania planowane do realizacji zgodnie z zakresem tematycznym powinny wpływać na wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej poprzez wydanie publikacji i/lub organizację wydarzeń/imprez.b) Zadania nie mogą służyć indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;c) Nie dopuszcza się organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.d) Zakładany termin realizacji zadania – nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. 
7. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki LSRZgodnie z celami i wskaźnikami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 8. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu, oraz wzoru umowy o powierzenie grantua) Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców są dostępne do pobrania na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  w zakładce „PROW 2014-2020″, „DOKUMENTY DO POBRANIA” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.b) Formularz wniosku o powierzenie grantu, Formularz wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu (zawierający sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania oraz rozliczenie wcześniejszego finansowania), oraz wzór umowy o powierzenie grantu stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. 
9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktówa) Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.b) Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie jeżeli wniosek o powierzenie grantu:  przejdzie pozytywnie weryfikację formalną oraz ocenę zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.c) Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,3 punktów. d) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 21 punktów. e) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). 
10. Wcześniejsze finansowanie Grantobiorca ma możliwość wnioskowania o wcześniejsze finansowanie zadania do wysokości 90% wnioskowanej kwoty pomocy. 
11. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji Dokumentami wymaganymi są wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, dotyczącymi danego Grantobiorcy. Formularz wniosku udostępniono wraz z ogłoszeniem.Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi) – załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze. 
12. Podmioty uprawnione do ubiegania się o powierzenie grantu Grantobiorcą może być m.in.a) Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,b) Osoba fizyczna, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Podmioty uprawnione do wnioskowania o powierzenie grantu określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 772 z późn. zm.) Zgodnie z par 13. ust. 1 pkt 6) ww. rozporządzenia każdy grantobiorca musi spełnić warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz nie wykonywać  działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy:a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
13. Sposób składania wnioskówa) Wnioski należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.b) Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.c) Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych.d) O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.e) Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 
14. Załączniki do ogłoszenia
Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki
Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3. Wniosek o powierzenie grantu – formularz edytowalnyformularz pdf.
Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu  z załącznikami: 
Z1. Zestawienie rzeczowo finansowe
Z2. Wykaz działek
Z3. Oświadczenie o VAT
Z4. Zabezpieczenie wykonania umowy.
Załącznik nr 5. Wniosek o płatność z tytułu powierzenia grantu, formularz edytowalnyformularz pdf.
Załącznik nr 6. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi). 
 Do pobrania: Treść ogłoszenia – dokument pdf   

Opublikowano dnia: 17.04.2019 r.